Verkoopvoorwaarden


Wij moeten U evenwel melden dat wij om de impact van de administratiekosten op de eindprijs van onze leveringen te beperken, een minimumbedrag van 35 € per bestelling vragen. Bij gebrek aan wat uw rekening met 15 € zal verhoogd worden.


Als het minimumbedrag dus niet bereikt is, stellen wij voor dat U :

 1. Ofwel de bestelhoeveelheid opdrijft of andere artikels bijbestelt;
 2. Ofwel ons de bestelling laat bijhouden om ze te samen met een volgende bestelling te leveren.
 3. Ofwel U te wenden tot een voortverkoper naar uw keuze.

Artikel 1 - TOEPASSING

Door het enkele feit van zijn bestelling erkent de klant navolgende algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.
Afwijkende of aanvullende clausules zijn slechts van toepassing na schriftelijke bevestiging door ons, en uitsluitend in het kader waarvoor zij werden aanvaard. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven van kracht.
De onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op alle clausules, algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden, alsmede op elke aanduiding vervat in documenten uitgaande van de koper, ongeacht het tijdstip waarop deze ons werden toegezonden of ter kennis gebracht.


Artikel 2 - OFFERTES, ORDERS.

Offertes zijn onderhevig aan herziening in geval van een stijging van de grondstofprijzen, een wijziging van de wisselkoersen of enige andere omstandigheid waarop de Vennootschap geen vat heeft.
Alle bij Matedex geplaatste bestellingen zijn vast en definitief voor de cliënt vanaf de ontvangst door Matedex van een bestelbon of enig ander medium waaruit een bestelling blijkt.
Matedex zal alle redelijke inspanningen leveren om de order binnen de overeengekomen termijn uit te voeren.
De onbeschikbaarheid van een product wegens een voorraadtekort of de vertraging van een dienst zal niet leiden tot de annulering van de totale bestelling en zal geen recht geven op enige schadevergoeding van Matedex.
Leveringen en diensten worden geacht aanvaard en rechtsgeldig uitgevoerd te zijn bij ontstentenis van betwisting door de klant binnen de vijf (5) werkdagen na de leveringen of diensten.


Artikel 3 - PRIJZEN

Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorgaande buiten werking.
Aan de klant toegestande kortingen, gelden uitsluitend voor de individuele bestelling waarvoor ze toegestaan werden. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlening ervan, in hoofde van de klant een recht op gelijkaardige kortingen bij latere bestelling.
Indien in het tijdvak binnen de dag van het order en de dag van de levering verhogingen of toeslagen worden toegepast op de prijzen van goederen die wij betrekken van onze leveranciers, of overheidsmaatregelen worden afgekondigd die resultaten tot gevolg hebben welke niet als normale handelsrisico's zijn aan te merken, zijn wij gerechtigd om de verhogingen die daaruit resulteren in de prijzen van de lopende orders te verrekenen.


Artikel 4 - VERPLICHTING VAN DE CLIËNT

De klant is jegens Matedex gebonden door een samenwerkingsverplichting om de effectieve levering van producten en diensten mogelijk te maken.
Met name zal hij Matedex onder zijn verantwoordelijkheid alle documenten, machtigingen en informatie verstrekken die Matedex als noodzakelijk voor de uitvoering van zijn opdracht heeft aangegeven.
Hij zal Matedex in contact brengen met alle betrokken personen om het doel van zijn missie te bereiken en zal één contactpersoon aanwijzen voor de coördinatie.
Hij zal Matedex voorzien van al het nodige materiaal om zijn missie uit te voeren.
De onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op alle clausules, aankoopvoorwaarden (algemeen of bijzonder), alsmede op elke aanduiding vervat in documenten uitgaande van de koper, ongeacht het tijdstip waarop deze ons werden toegezonden of ter kennis gebracht.


Artikel 5 - LEVERINGSTERMIJNEN

Leveringstermijnen door ons of door de klant gegeven zijn nooit bindend.


Artikel 6 - LEVERINGSRISICO EN VERVOER

De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden :

 1. bij de in ontvangstname van de goederen indien de goederen door of namens de klant worden afgehaald
 2. bij overdracht van de goederen aan de vervoerder.

Van het moment van de levering af zijn de goederen voor het risico van de klant. Deze laatste draagt het risico van het vervoer en moet zelf de nodige schikkingen treffen en voorbehoud maken met de transportmaatschappij.
Behoudens andersluidende overeenkomst geschiedt de verzending steeds op kost en verantwoordelijkheid van de klant.
Wij hebben steeds het recht een bestelling gedeeltelijk uit te voeren zonder dat dit aanleiding kan geven tot een niet betaling van de reeds geleverde goederen.


Artikel 7 - OVERMACHT

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ingeval wij door overmacht of door omstandigheden die de normale gang van zaken in ons bedrijf belemmeren - bijvoorbeeld niet-levering door onze leveranciers, gebrek aan arbeidskrachten of uitsluiting van personeel - tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk verhinderd zijn de overeenkomst na te komen, onverschillig of bedoelde omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren.


Artikel 8 - KLACHTEN

Alle klachten dienen ons schriftelijk te bereiken binnen de 5 dagen van levering van de goederen en dit vooraleer elk gebruik.
Klachten betreffende bij de levering niet zichtbare gebreken dienen ons, op straffe van vervallen verklaring schriftelijk ter kennis worden gebracht binnen de 5 (vijf) dagen na dat zij werden vastgesteld hadden moeten zijn.
Indien de klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden beperkt onze verplichting zich tot het vervangen van de beschadigde of gebrekkige goederen, respectievelijk aanvullen van de ontbrekende stukken, met uitsluiting van elke andere vergoeding van om het even welke aard. Klachten, zelfs indien zij naderhand zouden gegrond worden bevonden, geven de klant niet het recht eigenmachtig de betaling van vervallen fakturen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Bovendien doet de klant uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige vordering zijnerzijds.


Artikel 9 - BETALINGEN

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze fakturen kontant betaalbaar netto zonder korting op onze hoofdzetel te Braine-l'Alleud.


Artikel 10 - WANBETALINGEN EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Ingeval van niet-betaling van de faktuur op de vervaldag, zal het bedrag van de faktuur van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met :

 1. 15 % voor het gedeelte tot en met de 2.500-, €.
 2. 10 % voor het gedeelte vanaf 2.501,- €. tot en met 12.500,- €.
 3. 2,5 % voor het gedeelte vanaf 12.501,- €.

met een minimum van 125,- €. ten titel van forfaitaire vergoeding van onze buitengerechtelijke incasseringskosten, alsook een verwijlintrest van 12 % per jaar.
De niet -betaling, zelfs gedeeltelijk op de vervaldag van een faktuur of handelseffekt heeft tot gevolg dat :

 1. alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden
 2. alle door ons verleende kortingen en betalingsmodaliteiten vervallen
 3. wij onmiddellijk het recht hebben de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, ontbonden te beschouwen.

Indien de klant, één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, overgaat tot liquidatie of nog, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor elke koopovereenkomst - al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd - als van rechtswege ontbonden te beschouwen door het zich enkel voordoen van de hierboven opgesomde gebeurtenissen.
In elke geval zal de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van de verzending van een aangetekende brief daartoe door ons aan de klant gericht en hebben wij het recht reeds geleverde, doch nog niet betaalde goederen terug te vorderen.
Ingeval wij voor het hier voorziene recht tot ontbinden van de verkoop gebruik maken evenals in geval van gerechtelijke ontbinding lastens de klant, zal deze ons een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van het faktuurbedrag.


Artikel 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de aan de klant geleverde goederen onze eigendom.
De klant is verplicht ons onverwijld in kennis te stellen van alle beslagleggingen op of andere aanspraken van derden met betrekking tot de goederen die nog onze eigendom zijn.


Artikel 12 - GESCHILLEN

Alle geschillen waartoe de door ons afgesloten verkoopsovereenkomsten aanleiding kunnen geven, worden geheerst door het Belgisch recht.
Bij iedere betwisting tussen de partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van Nivelles bevoegd, het trekken van wissels op de koper verandert niets aan de bevoegdheid.


Artikel 13 - TAAL

Alleen de Algemene Verkoopvoorwaarden in de Franse taal zijn doorslaggevend voor de interpretatie van de gebruikte bewoordingen. Vertalingen in het Nederlands of een andere taal worden door de verkoper alleen gemaakt zodat de koper deze voorwaarden kan begrijpen.